Grantový program Tu sa nám páči, tu chceme žiť Grantový program Tu sa nám páči, tu chceme žiť

Grantový program Tu sa nám páči, tu chceme žiť

Pre všetkých, ktorí sa rozhodnú riešiť a zmeniť verejné priestranstvá, a to svojimi nápadmi, vedomosťami a zručnosťami. Otvárame už 16. ročník.

Viac o podpore Prihlásiť projekt

O grantovej podpore

Základnou ideou programu je rozvoj komunitného života a podpora angažovanosti ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú. Dôležitá je ich ochota pomôcť pri premene verejného priestranstva a skvalitňovaní života svojimi myšlienkami a nápadmi, dobrovoľníckou prácou či materiálnou pomocou. Grantový program podporí ľudí, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných, funkčných verejných priestranstiev – miest vo svojom okolí. V roku 2023 je na podporu projektov vyčlenených 13 000 eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 200 eur.

Podporíme projekty verejnoprospešného charakteru, ktoré vychádzajú z potrieb miestnej komunity, smerujú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov a budú realizované formou dobrovoľníckej práce.

Ako požiadať o grant

Projekt môžete prihlásiť do 19. júna 2023 do 23.59 hod. Vyhlásenie výsledkov bude od 17. júla 2023.
Pre rok 2023 je vyčlenená suma 13 000 eur s max. podporou pre jeden projekt 1200 eur. Realizácia projektu musí byť naplánovaná v období od 1. augusta do 31. októbra 2023.

komunity

1.

Vyplňte online formulár s informáciami o projekte

kultura

2.

Vypracujte svoj projekt a stručne nám ho opíšte 

vzdelavanie

3.

Priložte k projektu požadované prílohy

vzdelavanie

4.

Zašlite nám projekt a formulár s prílohami

Podporené projekty

Podporené projekty za predchádzajúce ročníky

Centrum Šidielko - miesto, kde to žije

Centrum Šidielko - miesto, kde to žije

 Lovčica-Trubín

 Šidielko LT

2022

Zástavka Tri table

Zástavka Tri table

 Michalovce

 OZ TELEKIA

2022

Podporíme turistiku

Podporíme turistiku

 Dolné Strháre

 KOSTOLISKO OZ

2022

Najčastejšie otázky a odpovede

Radi podporíme napríklad:

 • revitalizáciu, sprístupňovanie a oživovanie verejných priestranstiev so zapojením komunity a slúžiacim širokej verejnosti– pódium pre ochotnícke divadlo, skateboardová plocha, značenie na miestnom náučnom chodníku, historická lavička, zanedbaný park;
 • komunitné aktivity slúžiace širokej verejnosti – podpora vytvárania a udržateľnosti komunitných priestorov, medzigeneračné aktivity, aktivity podporujúce stretávanie sa, inklúziu, zvyšujúce povedomie o súčasnom dianí aj historických udalostiach;
 • výsadbu stromov a drevín – podporíme výsadbu solitérov a alejí, ktoré poskytnú tieň pozdĺž cyklistických trás či poskytnú priestor pre oddych a rozhovor vo verejných parkoch a záhradách;
 • iné nápadité zlepšenia verejne využívaných priestorov komunite, ktoré uchovávajú miestne tradície a zvyklosti, využívajúce lokálny potenciál a prispievajú k zvýšeniu atraktivity lokality či regiónu a ktoré sú v súlade s trvalo udržateľným rozvojom.

Realizácia projektu musí byť naplánovaná v období od 1. augusta – 31. októbra 2023.

O podporu sa môžu uchádzať:

 • mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy
 • kultúrne inštitúcie: knižnice, múzeá, hudobné centrá, hvezdárne, divadlá
 • samospráva: obce, mestá
 • neformálne skupiny občanov zastúpené fyzickou osobou

Predložené projekty budú posudzované podľa nasledovných kritérií:

 • Projekt je realizovateľný a odráža potreby, záujmy, názory, predstavy ľudí z komunity.
 • Projekt napĺňa potreby cieľovej skupiny, pre ktorú je určený a aktívne ju zapája do realizovaných aktivít.
 • Priestor, zariadenie, objekt je verejne prístupný každému, kto má o jeho využívanie záujem.
 • Projekt prispieva k rozvoju regiónu a zvyšuje atraktivitu danej lokality.
 • Projekt je realizovaný formou dobrovoľníckej práce.
 • Požadované finančné prostriedky sú v súlade s potrebami a cieľom projektu.
 • V prípade, že je to nevyhnutné, projekt obsahuje súhlas samosprávy či ďalších kompetentných orgánov.
 1. Nadácia Centra pre filantropiu vyhodnotí kompletnosť žiadosti a splnenie základných kritérií programu.

 2. Projekty bude hodnotiť odborná hodnotiaca komisia zložená z aktívnych ľudí, ktorí už podobné projekty realizovali v minulosti a pracujú v téme komunitného a regionálneho rozvoja, zástupcovia spoločnosti Baumit s.r.o. a Nadácie Centra pre filantropiu,

 3. projekty navrhnuté na podporu vyhodnotí Správna rada Nadácie Centra pre filantropiu.

Finančné prostriedky budú poskytované na materiálne a organizačné zabezpečenie súvisiace s realizáciou plánovanej aktivity. Maximálna výška poskytnutého grantu je 1 200 eur.

V programe nepodporíme:

 • budovanie infraštruktúry – plynofikácia, rozvoj kanalizačnej siete, výstavba ciest, osvetlenia a pod.;
 • budovanie a rekonštrukciu detských ihrísk (keďže neslúžia všetkým generáciám);
 • projekty realizované dodávateľsky, len nákup vybavenia alebo zariadenia bez nadväzných verejnoprospešných a dobrovoľníckych aktivít;
 • zveľaďovanie súkromného majetku, projekty realizované na súkromných pozemkoch fyzických osôb;
 • aktivity, ktoré by ohrozovali slobodu, ľudské práva, demokraciu a ktoré by neboli v súlade so všeobecne uznávanými etickými normami;
 • projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine, a teda nie sú verejnoprospešného charakteru.

Potrebujete s niečím poradiť?

Nadácia Centra pre filantropiu
Mgr. Zuzana Thullnerová
Telefón: +421918762924
Email: thullnerova@cpf.sk