Grantový program Tu sa nám páči tu chceme žiť Grantový program Tu sa nám páči tu chceme žiť

Grantový program Tu sa nám páči tu chceme žiť

Pre všetkých, ktorí sa rozhodnú riešiť a zmeniť verejné priestranstvá, a to svojimi nápadmi, vedomosťami a zručnosťami.

Viac o podpore Získať grant

O grantovej podpore

Podporujeme ľudí a komunity, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných a funkčných verejných priestranstiev, kde bývajú a pracujú. Tých, ktorí nechcú ostať nespokojní s prostredím, v ktorom žijú a rozhodnú sa dané nedostatky riešiť a zmeniť. Môže ísť napríklad o starý drevený most, po ktorom sa nedá už prejsť alebo historický minerálny prameň, z ktorého sa nedá napiť, nefunkčné lavičky v parku či iné nevábivé priestranstvá. Nový ročník sa vyhlasuje vždy začiatkom roka.

V priebehu 12. ročníkov sme podporili spolu 149 projektov v sume 185 tisíc eur. O projektoch rozhoduje nezávislá výberová komisia.

Podporené projekty

V tomto roku podporíme tieto projekty:

Hlasovacie špakohlty

 Bratislava

 Natura Rusovce

Cyklo domček Makovice

 Stupava

 Modrá sova, o.z.

Záhrada

 Žilina

 Nadácia Krajina harmónie

Farebné sídliska

 Kysucké Nové Mesto

 SYTEV

Bezpečne na ihrisku Stred

 Tisovec

 OZ TisArt

Miesto, kde sa nestratíš

 Trstená

 V.I.A.C.

Živý val pre komunitu záhradkárov v Novej Cvernovke

 Bratislava

 Nadácia Cvernovka

Obnova fasády dominantného farského kostola sv. Štefana v historickom jadre Modry

 Modra

 Združ. záchrany cirkev. pamiatok v Modre

Servisná a oddychová zastávka pre cykloturistov

 Zvolen

 OZ Kilometre v pohybe

Tam, kde sa cítiš dobre...

 Žiar nad Hronom

 OZ ZAŽIAR

Obnovenie ochotníckeho divadla v obci - zaujať, vychovávať a zabávať

 Kamenná Poruba

 Porubské ochotnícke divadlo

Kultúrny priestor Cukrovar Point

 Trnava

 OZ Lifestarter

Kráčajme k poznaniu a ochrane životného prostredia

 Rakovec nad Ondavou 2

 ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou

Myslíme ružovo - konáme zeleno

 Párnica

 OZ Párnický rybár

Ako doma

 Liptovský Mikuláš

 A. Matiszová, v zastúpení neformálnej skupiny

Rúbanisko je #1

 Lučenec

 YOUNG FOLKS LC

Dúbrava -chodník lesom pre zdravie

 Košice

 Mestská časť Košice - Šaca

Letné kino Ďakujem sused

 Martin

 METRO

Zatraktívnenie náučného chodníka Lemešanská špacírka

 Lemešany

 ZÁHRADA POHYBU

Alej

 Horné Hámre

 OZ Jablonka

Staré odorody pozdĺž novej cyklotrasy

 Golianovo

 ĎARMOTY - občianske združenie

Miesto pre oddych, zážitky a stretávanie sa komunít

 Jahodná

 Obec Jahodná

Cesta motýlím domom

 Závada

 OZ kRaj

Živé a zelené okolie Cyklokuchyne

 Bratislava

 Cyklokoalícia

Podporené projekty

Podporené projekty za predchádzajúce ročníky

NA BOSO - sloboda nohám

NA BOSO - sloboda nohám

 Dolný Kubín

 Jana Šuvadová, v zastúpení neformálnej skupiny

2019

Korzo Zálesie - Malý Amfiteáter

Korzo Zálesie - Malý Amfiteáter

 Zálesie

 OZ Naše Zálesíčko

2019

Horolezecká studnička

Horolezecká studnička

 Košice

 Rozlomity klub

2019

Najčastejšie otázky a odpovede

 • Verejné priestory využívané miestnou komunitou
 • Komunitné a susedské aktivity
 • Komunitné priestory, klubovne

Radi napríklad podporíme:  úpravu alebo opravy existujúcich verejných priestorov alebo zariadení – starej fontány, parku, dreveného mosta, malého kostolíka, pútača na miestnu atrakciu, zaujímavú technickú pamiatku ...  vytváranie miest pre stretávanie sa miestnej komunity – pódium pre ochotnícke divadlo, skateboardová plocha, plochy pre letné a zimné klzisko, značenie na miestnom náučnom chodníku, historická lavička ...  iné nápadité zlepšenia verejne využívaných priestorov vo vašej komunite, ktoré rozširujú tradície a miestne zvyklosti, prispievajú k zvýšeniu atraktivity komunity či regiónu, a ktoré sú v súlade s trvalo udržateľným rozvojom.

O podporu sa môžu uchádzať: 

 • mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy 
 • kultúrne inštitúcie: knižnice, múzeá, hudobné centrá, hvezdárne, divadlá 
 • samospráva: obce, mestá
 • neformálne skupiny občanov zastúpené fyzickou osobou

Predložené projekty budú posudzované podľa nasledovných kritérií:  

Projekt je realizovateľný a odráža potreby, záujmy, názory, predstavy ľudí z komunity.

Projekt napĺňa potreby cieľovej skupiny, pre ktorú je určený.  

Priestor, zariadenie, objekt je verejne prístupný každému, kto má o jeho využívanie záujem. 

Projekt prispieva k rozvoju regiónu a zvyšuje atraktivitu danej lokality. 

Projekt je realizovaný formou dobrovoľníckej práce. 

Požadované finančné prostriedky sú v súlade s potrebami a cieľom projektu. 

V prípade, že je to nevyhnutné, projekt obsahuje súhlas samosprávy a iného kompetentného orgánu.

 1. Nadácia Centra pre filantropiu vyhodnotí kompletnosť žiadosti a splnenie základných kritérií programu. 

 2. Projekty bude hodnotiť odborná hodnotiaca komisia zložená z aktívnych ľudí, ktorí už podobné projekty realizovali v minulosti a pracujú v téme komunitného a regionálneho rozvoja a zástupcovia spoločnosti Baumit, spol. s.r.o. a Nadácie Centra pre filantropiu. 

 3. Projekty navrhnuté na podporu vyhodnotí Správna rada Nadácie Centra pre filantropiu.

Finančné prostriedky budú poskytované na materiálne a organizačné zabezpečenie súvisiace s realizáciou plánovanej aktivity. Maximálna výška poskytnutého grantu je 1200 eur. 

V programe nepodporíme:

 • budovanie infraštruktúry 
 • plynofikácia, rozvoj kanalizačnej siete, výstavba ciest, osvetlenia a pod.; 
 • budovanie a rekonštrukciu detských ihrísk (keďže neslúžia všetkým generáciám); 

 • projekty realizované dodávateľsky, len nákup vybavenia alebo zariadenia bez nadväzných verejnoprospešných a dobrovoľníckych aktivít; 

 • veľaďovanie súkromného majetku, projekty realizované na súkromných pozemkoch fyzických osôb; 

 • projekty ideologicky alebo extrémisticky zamerané, projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním;

 • projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine, a teda nie sú verejnoprospešného charakteru.

Potrebujete s niečím poradiť?

Nadácia Centra pre filantropiu
Mgr. Zuzana Thullnerová
Telefón: +421918762924
Email: thullnerova@cpf.sk