Grantový program Tu sa nám páči tu chceme žiť Grantový program Tu sa nám páči tu chceme žiť

Grantový program Tu sa nám páči tu chceme žiť

Pre všetkých, ktorí sa rozhodnú riešiť a zmeniť verejné priestranstvá, a to svojimi nápadmi, vedomosťami a zručnosťami. Otvárame už 15. ročník.

Viac o podpore Prihlásiť projekt

O grantovej podpore

Podporujeme ľudí a komunity, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných a funkčných verejných priestranstiev, kde bývajú a pracujú. Tých, ktorí nechcú ostať nespokojní s prostredím, v ktorom žijú a rozhodnú sa dané nedostatky riešiť a zmeniť. Môže ísť napríklad o starý drevený most, po ktorom sa nedá už prejsť alebo historický minerálny prameň, z ktorého sa nedá napiť, nefunkčné lavičky v parku či iné nevábivé priestranstvá. V roku 2022 je na podporu projektov vyčlenených 13 000 eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 200 eur.

V priebehu 14. ročníkov sme podporili spolu 231 projektov v sume 210 tisíc eur. O projektoch rozhoduje nezávislá výberová komisia.

Prihlasovanie ukončené

Prihlasovanie projektov pre rok 2022 je ukončené. Výsledky budú zverejnené po 26. júli 2022. Zároveň informácia bude odoslaná na všetkých žiadateľov. Nová výzva sa otvorí v roku 2023.

Podporené projekty

Podporené projekty za predchádzajúce ročníky

Inkluzívna terasa pre každého

Inkluzívna terasa pre každého

 Bratislava

 Daniel Duriš

2021

Oprava a skrášlenie priestoru amfiteátra

Oprava a skrášlenie priestoru amfiteátra

 Želovce

 Obec Želovce

2021

Zo Zeme ku hviezdam

Zo Zeme ku hviezdam

 Žiar nad Hronom

 Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom

2021

Najčastejšie otázky a odpovede

 • Verejné priestory využívané miestnou komunitou
 • Komunitné a susedské aktivity
 • Komunitné priestory, klubovne

Radi napríklad podporíme:  úpravu alebo opravy existujúcich verejných priestorov alebo zariadení – starej fontány, parku, dreveného mosta, malého kostolíka, pútača na miestnu atrakciu, zaujímavú technickú pamiatku ...  vytváranie miest pre stretávanie sa miestnej komunity – pódium pre ochotnícke divadlo, skateboardová plocha, plochy pre letné a zimné klzisko, značenie na miestnom náučnom chodníku, historická lavička ...  iné nápadité zlepšenia verejne využívaných priestorov vo vašej komunite, ktoré rozširujú tradície a miestne zvyklosti, prispievajú k zvýšeniu atraktivity komunity či regiónu, a ktoré sú v súlade s trvalo udržateľným rozvojom.

O podporu sa môžu uchádzať: 

 • mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy 
 • kultúrne inštitúcie: knižnice, múzeá, hudobné centrá, hvezdárne, divadlá 
 • samospráva: obce, mestá
 • neformálne skupiny občanov zastúpené fyzickou osobou

Predložené projekty budú posudzované podľa nasledovných kritérií:  

Projekt je realizovateľný a odráža potreby, záujmy, názory, predstavy ľudí z komunity.

Projekt napĺňa potreby cieľovej skupiny, pre ktorú je určený.  

Priestor, zariadenie, objekt je verejne prístupný každému, kto má o jeho využívanie záujem. 

Projekt prispieva k rozvoju regiónu a zvyšuje atraktivitu danej lokality. 

Projekt je realizovaný formou dobrovoľníckej práce. 

Požadované finančné prostriedky sú v súlade s potrebami a cieľom projektu. 

V prípade, že je to nevyhnutné, projekt obsahuje súhlas samosprávy a iného kompetentného orgánu.

 1. Nadácia Centra pre filantropiu vyhodnotí kompletnosť žiadosti a splnenie základných kritérií programu. 

 2. Projekty bude hodnotiť odborná hodnotiaca komisia zložená z aktívnych ľudí, ktorí už podobné projekty realizovali v minulosti a pracujú v téme komunitného a regionálneho rozvoja a zástupcovia spoločnosti Baumit, spol. s.r.o. a Nadácie Centra pre filantropiu. 

 3. Projekty navrhnuté na podporu vyhodnotí Správna rada Nadácie Centra pre filantropiu.

Finančné prostriedky budú poskytované na materiálne a organizačné zabezpečenie súvisiace s realizáciou plánovanej aktivity. Maximálna výška poskytnutého grantu je 1200 eur. 

V programe nepodporíme:

 • budovanie infraštruktúry 
 • plynofikácia, rozvoj kanalizačnej siete, výstavba ciest, osvetlenia a pod.; 
 • budovanie a rekonštrukciu detských ihrísk (keďže neslúžia všetkým generáciám); 

 • projekty realizované dodávateľsky, len nákup vybavenia alebo zariadenia bez nadväzných verejnoprospešných a dobrovoľníckych aktivít; 

 • veľaďovanie súkromného majetku, projekty realizované na súkromných pozemkoch fyzických osôb; 

 • projekty ideologicky alebo extrémisticky zamerané, projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním;

 • projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine, a teda nie sú verejnoprospešného charakteru.

Potrebujete s niečím poradiť?

Nadácia Centra pre filantropiu
Mgr. Zuzana Thullnerová
Telefón: +421918762924
Email: thullnerova@cpf.sk