Zamestnanecký program Zamestnanecký program

Zamestnanecký program

Aj v rámci 3. ročníka grantového programu podporujeme aktivity našich zamestnancov. Prihlasovanie projektov pre rok 2021 bolo ukončené.

Viac o programe Projekty

O zamestnaneckom programe:

Podpora pre aktívnych zamestnancov, ktorí už realizujú alebo chcú realizovať aktivity v prospech komunity. Chceme sprostredkovať pomoc tam, kde je to potrebné a ktorá bude dobre využitá. Každý zo zamestnancov, ktorý sa angažuje v komunite alebo by chcel oživiť svoje okolie, kde býva či pomôcť združeniu, sa môže zapojiť do programu. 

Podporené projekty

V tomto roku podporíme tieto projekty:

Hmyzí hotel pod Platanom

 Nové Zámky

 Novozámocký Platan

Zacielené na rodiča

 Bratislava

 Scripture Union Slovakia

Výchova mladých hasičov

 Zbyňov

 Obec Zbyňov

Plážová hádzaná

 Bratislava

 Michal Koller

Rozšírenie detského ihriska v Čadečke

 Čadca

 Čadečka v pohybe

EKO ČENDŽ - SWAP Senec 2021

 Senec

 o.z.3Stromi

Ovocná alej s multifunkčným altánkom

 Zálesie

 OZ Naše Zálesíčko

Zabezpečenie časti zvukovej techniky

 Nová Ves nad Váhom

 Dedinská folklórna skupina NOVANI

Podpora ľudových tradícií v materskej škole Kostoľany nad Hornádom

 Kostoľany nad Hornádom

 OZ rodičov pri Materskej škole Kostoľany nad Hornádom

Detský záhradný ateliér v Hojdane

 Bratislava

 Materské centrum Hojdana

Podporené projekty

Podporené projekty za predchádzajúce ročníky

Jozef S. 2020

Jozef S. 2020

 Pata

 Jarmila Tóthová

2020

Korzo Zálesie - zázemie turizmu na Malom Dunaji

Korzo Zálesie - zázemie turizmu na Malom Dunaji

 Zálesie

 OC Naše Zálesíčko

2020

Plážová hádzaná

Plážová hádzaná

 Slovensko

 Michal Koller

2020

Najčastejšie otázky a odpovede

Do programu sa môže zapojiť len zamestnanec spoločnosti Baumit, spol. s r.o. Zamestnanci musia byť v hlavnom pracovnom pomere (nie brigádnici), s ukončenou skúšobnou lehotou a nie vo výpovednej lehote. Zamestnanec pri predkladaní projektu spolupracuje s mimovládnou organizáciou. Jeden zamestnanec môže predložiť len jednu žiadosť.

V druhom ročníku je vyčlenených na podporu projektov celkovo 5 000 EUR. Maximálna výška podpory, ktorú môže získať zamestnanec predkladajúci projekt je 500 EUR.

 • Zhrnutie žiadosti – stručný a výstižný opis aktivity, čo bude výsledkom zrealizovaného projektu. 

 • Údaje o predkladateľovi – v krátkosti napíšte niečo o sebe a o mimovládnej organizácii, ktorú chcete podporiť. 

 • Vaše dôvody – prečo chcete projekt realizovať, prečo ste si mimovládnu organizáciu vybrali. 

 • Informácie o plánovanom projekte: 

  • opis Vášho projektu/aktivity - napíšte, čo chcete projektom zmeniť alebo zlepšiť, aké sú vaše ciele, akými prostriedkami plánujete stanovené ciele dosiahnuť, kto a aký bude mať prínos z Vášho projektu, 
  • časový plán – začiatok a ukončenie projektu, dôležité udalosti. 
  • Rozpočet - vyplníte rozpočtovú tabuľku, ktorá tvorí súčasť formulára. 
    
 • Prílohy: 

  • Stanovy mimovládnej organizácie 

  • Potvrdenie o vedení bankového účtu (nie notársky overenú kópiu)

 • Projekty zamerané na rozvoj a zveľadenie okolia, ako napr. obnova detských ihrísk, revitalizácia verejných priestorov a pod.

 • Podpora regionálneho turizmu, zlepšenie informovanosti, napr. obnova turistických chodníkov, cyklotrás, značenie trás, oprava historických objektov  a pod.

 • Životné prostredie (údržba, výsadba zelene, separovanie odpadu)

 • Komunitné projekty (stretávanie sa miestnych ľudí, aktivity zbližujúce komunity)

 • Originálne charitatívne projekty realizované v prospech iných osôb

 • Zlepšenie činností miestneho klubu, spolku, škôlky, centra (obnova ihrísk, edukačné pomôcky a pod.)

 • Športové aktivity (podpora voľno-časových aktivít, detí, mládeže, umelecké aktivity, neformálne vzdelávanie)

 • Kultúrne aktivity (amatérske divadlá, folklórne súbory, festivaly mladých ľudí...)

 • Adresná pomoc jednotlivcom, ktorí sa vplyvom choroby, zdravotného postihnutia ocitli v ťažkých životných situáciách (napr. podpora rehabilitačných pobytov a pomôcok pre zdravotne znevýhodnených)

 • Iné zmysluplné aktivity realizované v regiónoch Slovenska

 • Študijné pobyty, výskumné a vedecké projekty

 • Rekonštrukcie budov (napr. výmena okien, podláh, oprava strechy, sociálnych zariadení a pod.)

 • Budovanie infraštruktúry (napr. kanalizácia, plynofikácia a pod.)

 • Samoúčelný nákup zariadenia, výnimkou je adresná pomoc jednotlivcom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii

 • Rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok

 • Extrémisticky zamerané projekty

 • Zveľaďovanie súkromného majetku fyzických osôb (aj za verejnoprospešným účelom)

 • Projekty, na realizácii ktorých zamestnanec nebude aktívne participovať

 • Projekty realizované v zahraničí

 • Mzdy a odmeny pre predkladateľov a realizátorov projektu

 • Verejnoprospešnosť projektu – projekt bude slúžiť otvorenej, širšej komunite a bude mať verejnoprospešný charakter 

 • Regionálny rozmer – projekt vychádza z aktuálnych potrieb daného regiónu a je prínosný v danej komunite 

 • Aktivizovanie miestnych obyvateľov – projekt prispeje k rozvoju spolupráce viacerých zainteresovaných skupín (napr. miestnych obyvateľov, samosprávy, mimovládnych organizácií) 

 • Inovatívnosť – projekt je originálny a nápaditý • realizovateľnosť projektu – projekt je realizovateľný, postavený na reálnych cieľoch, predkladateľ projektu je zároveň aj jeho realizátorom 

 • Finančná efektívnosť projektu – rozpočet projektu je zvolený efektívne a každá položka rozpočtu súvisí s reálnymi aktivitami projektu a napĺňaním jeho cieľov 

 • Vklad zamestnanca do projektu – miera účasti zamestnanca na príprave a aktivitách projektu. Príspevok predkladateľa môže byť finančný aj nefinančný: formou odpracovaných dobrovoľníckych hodín, darovať môže svoje zručnosti, vedomosti (napr. formou konzultácií, výučbou). 

 • Charitatívny rozmer – adresná pomoc prispeje k zmierneniu zložitej životnej situácie, v ktorej sa vplyvom choroby, zdravotného postihnutia ocitol jednotlivec.

O podpore projektov rozhodne hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Nadačného fondu Baumit a Nadácie Centra pre filantropiu. Výsledky o podporení/nepodporení žiadostí zasiela nadácia e-mailom. Prosím, neinformujte sa o vyhodnotení telefonicky. 

Potrebujete s niečím poradiť?

Nadácia Centra pre filantropiu
Mgr. Zuzana Thullnerová
Telefón: +421918762924
Email: thullnerova@cpf.sk