Zamestnanecký program Zamestnanecký program

Zamestnanecký program

Aj v rámci 6. ročníka grantového programu podporujeme aktivity našich zamestnancov. Prihlasovanie projektov prebieha do 2.júla 2024.

Viac o programe Projekty

O zamestnaneckom programe:

Podpora pre aktívnych zamestnancov Baumit, ktorí už realizujú alebo chcú realizovať aktivity v prospech komunity. Chceme sprostredkovať pomoc tam, kde je to potrebné a ktorá bude dobre využitá. Tento rok sa každý zo zamestnancov môže zapojiť dvoma typmi aktivít: sprostredkovať pomoc tam, kde je potrebná a kde bude najmä osobnou zásluhou dobre využitá a podpora ľudí a mimovládnych organizácií, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi.

Ako požiadať o grant

Projekt môžete prihlásiť do 2. júla 2024 do 23.59 hod. 
Pre rok 2024 je vyčlenená suma 6 000 eur s max. podporou pre jedného zamestnanca 500 eur. Realizácia projektu musí byť naplánovaná v období od 15. júla do 31. októbra 2024.

komunity

1.

Vyplňte online formulár s informáciami o projekte

kultura

2.

Vypracujte svoj projekt a stručne nám ho opíšte

vzdelavanie

3.

Priložte k projektu požadované prílohy

vzdelavanie

4.

Zašlite nám projekt a formulár s prílohami

Podporené projekty

Podporené projekty za predchádzajúce ročníky

Domčeky v korunách stromov

Domčeky v korunách stromov

 Zálesie

 OZ ZÁLESÁČIK

2022

Výstavba detského workoutového parku

Výstavba detského workoutového parku

 Borský Mikuláš

 TJ Sokol Borský Mikuláš

2022

Nová Duchonka

Nová Duchonka

 Prašice

 OZ Nová Duchonka

2022

Najčastejšie otázky a odpovede

Do programu sa môžu zapojiť LEN zamestnanci spoločnosti BAUMIT spol. s r.o. Zamestnanci musia byť:

 • v hlavnom pracovnom pomere (nie brigádnici),
 • s ukončenou skúšobnou lehotou,
 • nie vo výpovednej lehote.

Jeden zamestnanec môže predložiť len jednu žiadosť.

V piatom ročníku je na podporu verejnoprospešných projektov vyčlenených celkovo 6 000 EUR. Maximálna výška podpory, ktorú môže získať zamestnanec predkladajúci projekt je 500 EUR.

 • Východisková situácia a zdôvodnenie projektu - Opíšte aktuálnu situáciu, na ktorú váš projekt reaguje. Ako ju plánujete jeho realizáciou zmeniť?
 • Ciele projektu - Aké sú ciele vášho projektu? S akými prekážkami sa môžete v projekte stretnúť? Čo môže podľa vás realizáciu projektu ovplyvniť v pozitívnom zmysle?
 • Aké aktivity plánujete realizovať a ako súvisia s cieľom projektu
 • Ľudia zapojení do projektu - Popíšte primárnu cieľovú skupinu, pre ktorú je projekt určený.
 • Spätná väzba na projekt - Akým spôsobom plánujete získať spätnú väzbu od zapojených účastníkov, cieľovej skupiny, dobrovoľníkov, či okolia na zrealizované aktivity/projekt?
 • Zamestnanec a projekt - Napíšte svoje dôvody, prečo navrhujete, aby bol práve tento projekt podporený. Akým spôsobom sa zapojíte do celkovej realizácie projektu?
 • Časový plán – začiatok a ukončenie projektu, dôležité udalosti.
 • Rozpočet - vyplníte rozpočtovú tabuľku, ktorá tvorí súčasť formulára.
 • Prílohy:
  • Scan Stanov mimovládnej organizácie ak s ňou spolupracujete
  • Scan potvrdenia o vedení bankového účtu
 • Projekty prospievajúce k rozvoju a zveľadeniu obcí, miest a regiónov Slovenska (napr. obnova detských ihrísk alebo revitalizácia verejných  priestorov s významom pre miestnu komunitu ako sú parky, námestíčka a pod.)
 • Projekty zamerané na podporu regionálneho turizmu a zlepšovanie informovanosti (napr. obnova turistických chodníkov, značenia turistických trás a cyklotrás, oprava historických objektov a pod.)
 • Projekty v prospech ochrany, obnovy alebo zveľadenia životného prostredia (napr. údržba a výsadba zelene, zabezpečujúce osvetu a podmienky pre separovanie odpadu)
 • Komunitné projekty zamerané na stretávanie sa miestnych ľudí, na aktivity zbližujúce komunity (napr. podpora stretávania sa obyvateľov v materských centrách, odstraňovanie anonymity medzi obyvateľmi sídlisk, medzigeneračné aktivity)
 • Projekty zlepšujúce činnosti miestneho klubu, spolku, škôlky, materského či rodinného centra (napr. revitalizácia a obnova detských ihrísk, edukačné pomôcky)
 • Projekty na podporu voľnočasových aktivít (napr. rozvoj možností pre zmysluplné trávenie voľného času - záujmové aktivity, šport, umelecké aktivity, rozvoj zručností, neformálne vzdelávanie a pod.)
 • Projekty rozvíjajúce kultúrne aktivity (napr. aktivity amatérskych divadiel, folklórnych súborov, kultúrnych spolkov, festivalových aktivít mladých ľudí)
 • Adresná pomoc jednotlivcom, ktorí sa vplyvom choroby či zdravotného znevýhodnenia ocitli v ťažkých životných situáciách (napr. podpora rehabilitačných pobytov a rehabilitačných pomôcok pre zdravotne znevýhodnených)
 • Originálne a inovatívne charitatívne projekty realizované v prospech iných osôb
 • Projekty podporujúce mimovládne organizácie a občianske iniciatívy, ktoré pomáhajú ľudom utekajúcim pred vojnou z Ukrajiny (napr. realizácia kurzov slovenského jazyka, podpora pri zakúpení pomôcok na inkluzívne vzdelávacie a voľnočasové programy a iné integračné programy)
 • projekty, na realizácii ktorých zamestnanec nebude aktívne participovať;
 • študijné pobyty, výskumné a vedecké projekty;
 • rekonštrukcie budov (napr. výmena okien, podláh, oprava strechy, oprava sociálnych zariadení a pod.);
 • budovanie infraštruktúry (napr. kanalizácia, plynofikácia a pod.);
 • samoúčelný nákup zariadenia, výnimkou je adresná pomoc jednotlivcom, ktorí sa vplyvom choroby či zdravotného znevýhodnenia ocitli v ťažkých životných situáciách;
 • rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok;
 • projekty realizované v zahraničí;
 • mzdy a odmeny pre predkladateľov a realizátorov projektu.
 • verejnoprospešnosť projektu – projekt bude slúžiť otvorenej, širšej komunite a bude mať verejnoprospešný charakter;
 • regionálny rozmer – projekt vychádza z aktuálnych potrieb daného regiónu a je prínosný v danej komunite;
 • aktivizovanie miestnych obyvateľov – projekt prispeje k rozvoju spolupráce viacerých zainteresovaných skupín (napr. miestnych obyvateľov, samosprávy, mimovládnych organizácií) ;
 • inovatívnosť – projekt je originálny a nápaditý;
 • realizovateľnosť projektu – projekt je realizovateľný, postavený na reálnych cieľoch, predkladateľ projektu je zároveň aj jeho realizátorom;
 • finančná efektívnosť projektu – rozpočet projektu je zvolený efektívne a každá položka rozpočtu súvisí s reálnymi aktivitami projektu a napĺňaním jeho cieľov;
 • vklad zamestnanca do projektu – miera účasti zamestnanca na príprave a aktivitách projektu. Príspevok predkladateľa môže byť finančný aj nefinančný: formou odpracovaných dobrovoľníckych hodín, darovať môže svoje zručnosti, vedomosti (napr. formou konzultácií, výučbou);
 • charitatívny rozmer – adresná pomoc prispeje k zmierneniu zložitej životnej situácie, v ktorej sa vplyvom choroby či zdravotného postihnutia ocitol jednotlivec (platí pre projekty zamerané na pomoc jednotlivcom a rodinám).

O podpore projektov rozhodne hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Nadačného fondu Baumit a Nadácie Centra pre filantropiu. Výsledky o podporení/nepodporení žiadostí zasiela nadácia e-mailom. Prosím, neinformujte sa o vyhodnotení telefonicky.

Potrebujete s niečím poradiť?

Nadácia Centra pre filantropiu
Mgr. Zuzana Thullnerová
Telefón: +421918762924
Email: thullnerova@cpf.sk