Zamestnanecký program Zamestnanecký program

Zamestnanecký program

Aj v rámci 4. ročníka grantového programu podporujeme aktivity našich zamestnancov. Prihlasovanie projektov prebieha do 28. júla 2022.

Viac o programe Projekty

O zamestnaneckom programe:

Podpora pre aktívnych zamestnancov Baumit, ktorí už realizujú alebo chcú realizovať aktivity v prospech komunity. Chceme sprostredkovať pomoc tam, kde je to potrebné a ktorá bude dobre využitá. Tento rok sa každý zo zamestnancov môže zapojiť dvoma typmi aktivít: sprostredkovať pomoc tam, kde je potrebná a kde bude najmä osobnou zásluhou dobre využitá a podpora ľudí a mimovládnych organizácií, ktoré pomáhajú ľuďom utekajúcim pred vojnou z Ukrajiny. 

Podporené projekty

V tomto roku podporíme tieto projekty:

Podporené projekty

Podporené projekty za predchádzajúce ročníky

Domčeky v korunách stromov

Domčeky v korunách stromov

 Zálesie

 OZ ZÁLESÁČIK

2022

Výstavba detského workoutového parku

Výstavba detského workoutového parku

 Borský Mikuláš

 TJ Sokol Borský Mikuláš

2022

Nová Duchonka

Nová Duchonka

 Prašice

 OZ Nová Duchonka

2022

Najčastejšie otázky a odpovede

Do programu sa môže zapojiť len zamestnanec spoločnosti Baumit, spol. s r.o. Zamestnanci musia byť v hlavnom pracovnom pomere (nie brigádnici), s ukončenou skúšobnou lehotou a nie vo výpovednej lehote. Zamestnanec pri predkladaní projektu spolupracuje s mimovládnou organizáciou. Jeden zamestnanec môže predložiť len jednu žiadosť.

V druhom ročníku je vyčlenených na podporu projektov celkovo 5 000 EUR. Maximálna výška podpory, ktorú môže získať zamestnanec predkladajúci projekt je 500 EUR.

 • Zhrnutie žiadosti – stručný a výstižný opis aktivity, čo bude výsledkom zrealizovaného projektu. 

 • Údaje o predkladateľovi – v krátkosti napíšte niečo o sebe a o mimovládnej organizácii, ktorú chcete podporiť. 

 • Vaše dôvody – prečo chcete projekt realizovať, prečo ste si mimovládnu organizáciu vybrali. 

 • Informácie o plánovanom projekte: 

  • opis Vášho projektu/aktivity - napíšte, čo chcete projektom zmeniť alebo zlepšiť, aké sú vaše ciele, akými prostriedkami plánujete stanovené ciele dosiahnuť, kto a aký bude mať prínos z Vášho projektu, 
  • časový plán – začiatok a ukončenie projektu, dôležité udalosti. 
  • Rozpočet - vyplníte rozpočtovú tabuľku, ktorá tvorí súčasť formulára. 
    
 • Prílohy: 

  • Stanovy mimovládnej organizácie 

  • Potvrdenie o vedení bankového účtu (nie notársky overenú kópiu)

 • Projekty zamerané na rozvoj a zveľadenie okolia, ako napr. obnova detských ihrísk, revitalizácia verejných priestorov a pod.

 • Podpora regionálneho turizmu, zlepšenie informovanosti, napr. obnova turistických chodníkov, cyklotrás, značenie trás, oprava historických objektov  a pod.

 • Životné prostredie (údržba, výsadba zelene, separovanie odpadu)

 • Komunitné projekty (stretávanie sa miestnych ľudí, aktivity zbližujúce komunity)

 • Originálne charitatívne projekty realizované v prospech iných osôb

 • Zlepšenie činností miestneho klubu, spolku, škôlky, centra (obnova ihrísk, edukačné pomôcky a pod.)

 • Športové aktivity (podpora voľno-časových aktivít, detí, mládeže, umelecké aktivity, neformálne vzdelávanie)

 • Kultúrne aktivity (amatérske divadlá, folklórne súbory, festivaly mladých ľudí...)

 • Adresná pomoc jednotlivcom, ktorí sa vplyvom choroby, zdravotného postihnutia ocitli v ťažkých životných situáciách (napr. podpora rehabilitačných pobytov a pomôcok pre zdravotne znevýhodnených)

 • Iné zmysluplné aktivity realizované v regiónoch Slovenska

 • Študijné pobyty, výskumné a vedecké projekty

 • Rekonštrukcie budov (napr. výmena okien, podláh, oprava strechy, sociálnych zariadení a pod.)

 • Budovanie infraštruktúry (napr. kanalizácia, plynofikácia a pod.)

 • Samoúčelný nákup zariadenia, výnimkou je adresná pomoc jednotlivcom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii

 • Rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok

 • Extrémisticky zamerané projekty

 • Zveľaďovanie súkromného majetku fyzických osôb (aj za verejnoprospešným účelom)

 • Projekty, na realizácii ktorých zamestnanec nebude aktívne participovať

 • Projekty realizované v zahraničí

 • Mzdy a odmeny pre predkladateľov a realizátorov projektu

 • Verejnoprospešnosť projektu – projekt bude slúžiť otvorenej, širšej komunite a bude mať verejnoprospešný charakter 

 • Regionálny rozmer – projekt vychádza z aktuálnych potrieb daného regiónu a je prínosný v danej komunite 

 • Aktivizovanie miestnych obyvateľov – projekt prispeje k rozvoju spolupráce viacerých zainteresovaných skupín (napr. miestnych obyvateľov, samosprávy, mimovládnych organizácií) 

 • Inovatívnosť – projekt je originálny a nápaditý • realizovateľnosť projektu – projekt je realizovateľný, postavený na reálnych cieľoch, predkladateľ projektu je zároveň aj jeho realizátorom 

 • Finančná efektívnosť projektu – rozpočet projektu je zvolený efektívne a každá položka rozpočtu súvisí s reálnymi aktivitami projektu a napĺňaním jeho cieľov 

 • Vklad zamestnanca do projektu – miera účasti zamestnanca na príprave a aktivitách projektu. Príspevok predkladateľa môže byť finančný aj nefinančný: formou odpracovaných dobrovoľníckych hodín, darovať môže svoje zručnosti, vedomosti (napr. formou konzultácií, výučbou). 

 • Charitatívny rozmer – adresná pomoc prispeje k zmierneniu zložitej životnej situácie, v ktorej sa vplyvom choroby, zdravotného postihnutia ocitol jednotlivec.

O podpore projektov rozhodne hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Nadačného fondu Baumit a Nadácie Centra pre filantropiu. Výsledky o podporení/nepodporení žiadostí zasiela nadácia e-mailom. Prosím, neinformujte sa o vyhodnotení telefonicky. 

Potrebujete s niečím poradiť?

Nadácia Centra pre filantropiu
Mgr. Zuzana Thullnerová
Telefón: +421918762924
Email: thullnerova@cpf.sk