Priama podpora Priama podpora

O priamej podpore

Dlhodobo podporujeme komunitné projekty, ktoré sú zamerané na rôzne skupiny ľudí a komunitné aktivity v jednotlivých regiónoch Slovenska. Cieľom je dlhodobá podpora konkrétnych projektov, ktoré sú zamerané na zvyšovanie kvality života ľudí.

Oblasti podpory

V nadačnom fonde Baumit sme sa rozhodli primárne podporiť 3 oblasti: Komunity, Kultúra, Vzdelávanie.

Ako získať podporu

Napíšte nám stručne o vás a prečo by ste mali získať podporu. O podpore rozhoduje tím Nadačného fondu Baumit.

komunity

1.

Vyplňte online formulár s informáciami o projekte

kultura

2.

Vypracujte svoj projekt a stručne nám ho opíšte

vzdelavanie

3.

Priložte k projektu prípadné prílohy

vzdelavanie

4.

Zašlite nám žiadosť s projektom

Podporené projekty

Komunity

Altánok v záhrade Domu Albrechtovcov

Altánok v záhrade Domu Albrechtovcov

Bratislava

ALBRECHT FORUM, o.z.

2021

Veľa lásky

Veľa lásky

Kráľová pri Senci

O.z. Milan Štefánik pri ústavoch pre zdravotne a mentálne postihnutých

2021

Kultúra

Svetlo pre dušu

Svetlo pre dušu

Bratislava

Nadácia Jána Cikkera

2021

Ľubo Závodný "Domy" a diskusný panel "Kreativita"

Ľubo Závodný "Domy" a diskusný panel "Kreativita"

Levoča

Modrý Peter o.z.

2021

Hovoriace hmatové knihy

Hovoriace hmatové knihy

Bratislava

Trnka, n.o.

2021

Vzdelávanie

Knihou k pomoci

Knihou k pomoci

Košice

Maják nádeje

2021

Interaktívna škola

Interaktívna škola

Gajary

Rodičovské združenie pri Základnej škole Gajary

2021

Kreslený román „Dozvedela som sa, že žiješ“

Kreslený román „Dozvedela som sa, že žiješ“

Košice

Nadácia Providencia

2021

Najčastejšie otázky a odpovede

Záujemcovia môžu žiadať o finančnú podporu na verejnoprospešné aktivity, ktoré sa týkajú troch tém: vzdelávanie, kultúra a komunitné aktivity a musia byť realizované na území Slovenskej republiky.

O podporu sa môžu uchádzať: 

  • mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy 
  • fyzické osoby alebo neformálne skupiny občanov zastúpené fyzickou osobou

Nepodporujeme aktivity a projekty predložené právnou formou: spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť.

V princípe nepodporujeme projekty zamerané na:
• budovanie infraštruktúry – plynofikácia, rozvoj kanalizačnej siete, výstavba ciest, osvetlenia a pod. 
• projekty realizované dodávateľsky, len nákup vybavenia alebo zariadenia bez nadväzných verejnoprospešných a dobrovoľníckych aktivít 
• zveľaďovanie súkromného majetku, projekty realizované na súkromných pozemkoch fyzických osôb 
• projekty ideologicky alebo extrémisticky zamerané, projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním 
• projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine, a teda nie sú verejnoprospešného charakteru

Žiadosti o priamu podporu riešime pribežne počas celého roka. Po ich predložení, prostredníctvom formulára, budete o výsledkoch hodnotenia informovaný do 30-tich pracovných dní.

Proces posudzovania žiadosti (predložených projektov) je trojstupňový:
1. Odporúčanie programovej koordinátorky.
Programový koordinátor/programová koordinátorka hodnotí, či program spĺňa formálne kritéria, čiže posudzuje, či je kompletný.
2. Odporúčanie hodnotiacej komisie.
Komisia je zložená zo zástupcov spoločnosti Baumit, spol. s r.o. Hodnotiaca komisia odporúča Správnej rade Nadácie Centra pre filantropiu, či podporiť projekt bez výhrad, podporiť ho s podmienkou, alebo nepodporiť ho.
3. Rozhodnutie správnej rady Nadácie Centra pre filantropiu.
Správna rada Nadácie Centra pre filantropiu vykoná konečné rozhodnutie.

Sumy na podporu verejnoprospešných projektov sa pohybujú vo výške od 100 do 1000 eur.

V prípade získanej podpory vás budeme kontaktovať a vyzveme vás, aby ste projekt vložili do elektronického systému
Do systému - egrantu je potrebné nahrať aj nasledujúce prílohy:
• zriaďovacia listina/stanovy,
• menovací dekrétu štatutárneho zástupcu,
• doklad o pridelení IČO,
• hlavička z výpisu z bankového účtu príjemcu.

Finančné prostriedky vám budú prevedené na bankový účet na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, v ktorej budú popísané všetky podmienky udelenia finančného príspevku.

Zmluva bude v Nadácii Centra pre filantropiu vypracovaná na základe vami predloženého projektu.

Finančné prostriedky budú po podpise oboma zmluvnými stranami poskytnuté príjemcovi bezhotovostne, prevodom na účet uvedený v žiadosti, a to jednorazovo.

Po ukončení projektu príjemca predloží obsahové zhodnotenie a finančné vyúčtovanie podporeného projektu.

Finančné prostriedky musia byť použité podľa rozpočtu uvedeného v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku.

Súčasťou záverečného hodnotenia je aj poskytnutie fotodokumentácie o realizovanom projekte.

Podporený projekt môže byť kontrolovaný osobnou návštevou zástupcu/zástupkyne Nadačného fondu Baumit pri Nadácii Centra pre filantropiu.

Nedodržaním podmienok v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku vzniká prijímateľovi povinnosť finančné prostriedky vrátiť Nadačnému fondu Baumit pri Nadácii Centra pre filantropiu

Áno je to tak. Príjemca podpory je povinný vyúčtovať celú sumu finančného príspevku, t. j. 100 %.

Záverečná programová aj finančná správa musí byť doručená elektronicky vyplnením online formulára s názvom Záverečná správa a to v termíne, ktorý je dohodnutý v zmluve.
Programová správa obsahuje vyhodnotenie projektu, pod ktorým rozumieme vaše zhodnotenie vášho podporeného projektu. Táto obsahová správa by mala byť odpoveďou na predložený projekt.

Príjemca sa zaväzuje posielať fotografie z podporeného projektu, najlepšie v digitálnej forme. Fotografie sú dokumentáciou o priebehu realizácie podporeného projektu a súčasťou hodnotiacej správy.

Finančná správa obsahuje vyúčtovanie prostriedkov, ktoré vám boli poskytnuté na realizáciu vášho projektu. K vyúčtovaniu je potrebné predložiť naskenované prvotné aj druhotné účtovné doklady.

Áno je to možné. Spoločnosť Baumit, spol. s r.o. dlhodobo podporuje mimovládne organizácie zľavou na stavebný materiál, ktorý je predmetom jeho výrobno - obchodnej činnosti. Ak máte záujem získať zľavu na konkrétny produkt vyplňte žiadosť cez online formulár.

Nezabudnite na stránke Baumit sledovať aj ich aktuality. Niektoré aktivity, ako napríklad projekt Zaslúžiš si Baumit, sú zamerané práve na získanie Baumit materiálu.

Potrebujete s niečím poradiť?

Baumit, spol. s r.o.
RNDr. Eva Tomaschová
Telefón: +421259303301
Email: e.tomaschova@baumit.sk